Webinár

Ako pracovať s folklórnym materiálom

 • Webinár o základoch audiovizuálnych, písomných a ikonografických prameňoch
  Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ)
  3. 12. 2020 • 19.00 • live stream
 • *pre vedúcich, choreografov, pedagógov folklórnych kolektívov, študentov odborov súvisiacich s tradičnou kultúrou aj širšiu verejnosť so záujmom o kultúrne dedičstvo
Katarína Babčáková, foto
Katarína Babčáková
Michal Noga, foto
Michal Noga
 • Tradičné hudobné a tanečné prejavy z nášho územia sú v praxi folklórneho hnutia v rôznych podobách inscenované už desiatky rokov, hoci prejavy folklorizmu siahajú niekoľko storočí do minulosti. Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti skúmania a využitia pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je zoznámiť účastníkov so základmi analýzy pramenného materiálu, jeho benefitmi i limitmi a možnosťami jeho využitia v praxi folklórneho hnutia.
 • Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
  Etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v NOC, odborne spolupracuje na realizácii folklórnych súťaží a FF Východná. Je absolventkou etnologických katedier FiF UK v Bratislave a FF UKF v Nitre i kurzov konštruktívnej tanečnej pedagogiky a dramapedagogiky. Spolupracovala na výskumoch v projektoch Digitálne múzeum a Ľudové tance slovenských regiónov. Je autorkou choreografií a dramaturgií celovečerných predstavení súborov, režisérkou programov na folklórnych festivaloch. Jej choreografie so SpSk Šafolka a DFS Oriešok získali tituly laureáta súťaží Eniki-beniki a Vidiečanova Habovka. Pôsobí ako lektorka škôl tanca a inštruktáží pre vedúcich súborov. Je členkou PR MFF Myjava, dramaturgicky viedla FF Východná. Je prezidentkou Slovenskej národnej sekcie CIOFF a členkou Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva MK SR.

  Mgr. Michal Noga
  Pôsobí v NOC ako odborný pracovník pre folklór a folklorizmus so špecializáciou na ľudovú hudbu. Podieľa sa na realizácii folklórneho festivalu Východná, postupových súťaží ľudovej hudby a vzdelávacích podujatí. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Okrem iného je známy ako aktívny muzikant a so svojou kapelou MICHAL NOGA BAND sa zameriava na rekonštrukciu a oživovanie starých foriem štýlovej interpretácie ľudovej hudby. V praxi pôsobí aj ako organizátor a lektor viacerých hudobných tvorivých dielní, táborov a workshopov zameraných na výučbu ľudovej hudby.