Autorská výstava Branislava Kunčáka, držiteľa hlavnej ceny celoštátneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020

Branislav Kunčák je výhercom hlavnej ceny Výtvarného spektra 2020 a zároveň reprezentantom tradičných techník grafickej tvorby. Pochádza a žije v Nových Zámkoch, ale pracuje v Bratislave ako gastroenterológ a výtvarnému umeniu sa venuje vo voľnom čase. Patrí k strednej generácii neprofesionálnych umelcov. Ku grafickému spracovaniu pristupuje s rešpektom k technike, ale nezostáva v nej uväznený. Do okruhu jeho záujmu patrí blízka rodina, priatelia, drobné životné udalosti, v ktorých akoby s vrodenou prirodzenosťou autor rieši kompozíciu naplnenú citom pre detail. Mnohé zo spomenutých prác sa môžu zdať viaczmyselné, ale autor svojím postojom a svojou dobrotou narába s drobnými vtipmi, ktorých negatívne vnímanie nie je zámerom a nie je ani podstatou vyjadrenia. Na strane druhej náročnosť odbornej lekárskej praxe dáva podnet  na to, aby výtvarná prax a samotná tvorba bola uvoľnenou ozdravnou terapiou pre zložitý a zodpovedný proces, ktorý profesionálne vykonáva. V práci presne vidieť, že nejde o náhodnú výpoveď, ale o okruhy, ktoré sú verným vyjadrením a reakciou na prítomnosť, a snahu poukázať na ňu príťažlivou vycibrenou formou, ktorá sa odzrkadľuje v medziach grafiky. Rozsah tém a výpovedí, ktoré vo svojom vývoji a rozvíjaní práce dokáže obsiahnuť a preklenúť, je rovnako dôkazom o tom, že vo svojej tvorbe sa neustále posúva a otvára nové priestory svojej výtvarnej výpovede.

Grafická tvorba Branislava Kunčáka predstavuje rovnomerný rast a neustálu vyzretosť vo svojom podaní aj výpovedi. Je reflexiou absolútnej súčasnosti a plnohodnotným zrkadlom našej doby v jej kultivovanom zobrazení.

Výber diel je salónom a prierezom autorovej niekoľkoročnej tvorby a pohľadu do mikropriestoru jeho života. Kunčák je neštudovaným umelcom, ale jeho práca potiera pomyselné a často umelo budované hranice medzi neprofesionálnym a profesionálnym umením, je hodnotná a nepreukazuje sa nedostatkom prehľadu vo výtvarnom svete.

Kurátorský text: Daniel Szalai & Eduard Klena

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálneho výtvarného umenia, v roku 2022 sa koná jej 59. ročník. Každý rok sa môže pochváliť stovkami zapojených autorov z celého Slovenska, ktorí prechádzajú regionálnymi a krajskými kolami až po celoštátne kolo, kde sú pod dohľadom erudovanej poroty selektované tie najsúčasnejšie výtvarné trendy. Novinkou od roku 2022 je prezentácia autorskej výstavy vo výstavných priestoroch Národného osvetového centra v Dome umenia v Bratislave, ktoré ponúka exkluzívne profesionálne priestory na prezentáciu tvorby výhercu hlavnej ceny.