DO DÁTUMU ZATVORENIA

Výstava ocenených diel a držiteľov hlavných cien AMFO 2023 a Výtvarného spektra 2023

Trvanie výstavy: 14. 3. 2024 – 6. 5. 2024

Vernisáž: 15. 3. 2024 o 19.00
Otváracie hodiny počas festivalu:
14. 3. – 16. 3. 2024, 10.00 – 22.00; 17. 3. 2024, 10.00 – 19.00

Otváracie hodiny ostatné dni: ST – PO: 13.00 – 19.00, UT: zatvorené

Kurátorstvo výstavy: Lenka Adamčáková, Marianna Brinzová, Eduard Klena
Text: Marianna Brinzová
Architektúra a tlač: Jakub Tóth
Vizuál: Jaroslav Dvorský
Animácia: Jakub Jančo
Spolupracovali: Tatiana Šišková, Lucia Ditmarová, Jaroslav Dvorský, Pavel Smejkal, Júlia Oreská, Katarína Jánošová Lesayová, Jakub Klech, Diana Laciaková, Peter Zákuťanský, Klaudia Ťapajnová, Debora Pastirčáková, Michal Stahl, Martin Gašparovič a ďalší
Zvuková performance počas vernisáže: Erik Pánči

DO DÁTUMU ZATVORENIA je výstava prezentujúca ocenených autorov a autorky a ich diela zo súťaží AMFO a Výtvarné spektrum za rok 2023. Priestorovo je rozvrhnutá na štyri samostatné časti troch víťazov/víťaziek, ktorí/ktoré získali hlavné ceny, a na jednu kolektívnu expozíciu prepájajúcu ostatných ocenených. Výstava vznikla ako súčasť programu 5. ročníka multižánrového festivalu tvorivosti TVOR•BA. Tohtoročnou témou festivalu sa stali heslá udržateľnosť, kultúra a umenie, ktoré odkazujú na uvedomelú šetrnosť nielen naprieč kultúrou, ale i naším bežným životom. Festival TVOR•BA si kladie otázky, ako je to s udržateľnosťou v širších súvislostiach, ale aj ako sa dá dosiahnuť udržateľnosť tvorivosti a samotnej (nielen neprofesionálnej) tvorby v kontexte dneška i možných scenárov budúcnosti. O tieto idey sa opiera aj samotná výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA situovaná na druhom poschodí Domu umenia. Pracuje s vizualitou akéhosi laboratória, krytu, priestoru rekonštrukcie, miesta prestavby, udržateľnosti a uchovania. Je tu prítomná výrazná materiálová recyklácia, vrstvenie foriem, štruktúr, povrchov, analógií a námetov. Zastúpená je mnohovýznamovosť a multiplikácia, ale zároveň istá vyhranenosť, čistota a jasnosť. Diváci a diváčky sa v rámci výstavy vydávajú na putovanie priestorom absurdných situácií a kompozícií pôsobiacich fascinujúco, surreálne a možno trochu znepokojivo, či hrozivo. Objavujú tak apokalyptickú atmosféru stavu pred. Alebo po? V scénograficky ladenom prostredí podnecujúcom premýšľanie, objavovanie asociácií a hľadanie vlastných liniek pohľadov, príbehov a interpretácií. Tých udržateľných, ale i neudržateľných…

Výstava v Dome umenia pomenovaná DO DÁTUMU ZATVORENIA pracuje so scenárom súčasnosti, ale i možných vízií za horizontom dneška. Poníma v sebe niekoľko sektorov, ktoré dali priestor samostatnej prezentácii autorov, ktorí zvíťazili na celoštátnych kolách postupových súťaži AMFO a Výtvarné spektrum v minulom roku, ale aj kolektívnej prezentácii ostatných zúčastnených autorov a autoriek. Obe súťaže organizované Národným osvetovým centrom majú už pomerne dlhú a stále pretrvajúcu tradíciu. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby s vyše 50-ročnou históriou, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Autori a autorky rôzneho veku súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. V každom ročníku sa vyhlasuje odporúčaná nepovinná téma, ktorá napomáha účastníkom/účastníčkam pri smerovaní fotografického diela. V roku 2023 bola témou Identita. AMFO nie je len súťažou, ale aj dlhoročným podporovateľom budovania fotografickej komunity. Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskeho umenia, ktoré zahŕňa rôzne média a kategórie, ako maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Je to súťaž pre všetky vekové kategórie s vyše 60-ročnou tradíciou, jediná svojho druhu. Každoročne vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá však nie je povinná. Pre posledný ročník ňou bol Autoportrét. Výtvarné spektrum podobne ako AMFO okolo seba združuje komunitu neprofesionálnych výtvarníkov a výtvarníčok.

Expozíciu DO DÁTUMU ZATVORENIA otvára inštalácia mladej víťaznej autorky Rebeky Csandovej prezentovaná vo forme lightboxu. Cena AMFO 2023 v kategórii experiment s názvom Surrealizmus zobrazuje rozostrené fotografie siluet detských hračiek evokujúce cukrovinky v žiarivých kontrastných farbách podprahovo pripomínajúce reklamu, konzum a komoditný fetišizmus. Autorka sa hrá s pohľadom diváka/diváčky a nedáva jednoznačnú odpoveď na to, čo v skutočnosti vidí. Inšpirovala sa tvorbou a výrokom surrealistu Reného Magritta – „Realita sa nám vždy len javí byť…, ale v skutočnosti je iná.“ Takéto nielen surrealistické uvažovanie o realite a experimentovanie so zobrazeným, videným a opisovaným nám môže dať inú dynamiku nášho postoja. Samotný lightbox umiestnený v neutrálnom sterilnom prostredí zámerne upriamuje pozornosť na seba samého. Osvetľuje priestor v priestore vzniknutý pomocou maliarskeho igelitu, ktorý vytvára transparentný tunel, koridor, ktorý nás smeruje k ďalšej časti výstavy.

Priestor v priestore, fiktívna situácia, pokračuje momentom zakonzervovaným v čase. Ten má prvky minulosti, ale zároveň môže byť súčasný alebo budúci. Samostatne sa tu prezentuje ďalšia mladá výtvarníčka – Viktória Nováková. Víťazný maliarsky diptych s názvom Ľudia 21. storočia I. zo súťaže Výtvarné spektrum je akoby náhodné vsadený do gauču a ledabolo opretý o skrinku. Zvyšok inštalácie tvorí v budove Národného osvetového centra nájdený retronábytok, ktorý evokuje sklad alebo opustenú pracovňu. Maľby väčšieho formátu sú doplnené o kresby, ktoré vznikali v cykle s obrazmi alebo boli ich východiskom, predobrazom. Všetky prítomné námety reprezentujú súčasného človeka 21. storočia, nás samotných. Často rezignovaných, znudených, deprimovaných, mnohotvárnych a rozpoltených, neviditeľných i miznúcich. Nie je nám na tých výjavoch niečo asociatívne blízke, až domáce? Postavy vtekajúce do pohoviek, stoličiek, skríň, interiérov bytov, ale i verejného priestoru, exteriéru miest, budov a dopravných prostriedkov…

Za časťou venovanej samostatnej prezentácii Viktórie Novákovej na konci tunela nasleduje premiešaná expozícia všetkých ocenených diel a ich autorov a autoriek zo súťaží AMFOVýtvarné spektrum. Obe súťaže mali nepovinnú odporúčanú tému pre rok 2023 – Identita (AMFO) a Autoportrét (Výtvarné spektrum). Napriek navádzajúcim témam tu v rámci vystavených diel môžeme nájsť rôznorodé motívy – krajiny, portrét, autoportrét a figurálne kompozície, mestské scenérie a situácie, situácie inscenované, a tiež sociálne sondy do prežívania, nálad a emócií jednotlivcov i širšej spoločnosti. Prítomná je tu melanchólia súčasnosti prejavujúca sa práve v motívoch, farebnosti alebo celkovej atmosfére zobrazení, no i snaha sa tomuto rozpoloženiu cez imagináciu vzdialiť. Najprv ponorom smerom dnu, do seba, a potom vystúpením von. V expozícii AMFO + VS sa nachádzajú fotografie, maľby, digitálne kresby/maľby, grafiky a priestorové objekty z rôznych materiálov. Prezentovaný úsek výstavy je konštruovaný skôr asociatívne, keďže medzi rôznorodými prácami i médiami ťažko hľadať jednotný lajtmotív. Kľúčovým sa tak stal celkový dojem, textúry, farebnosť a expresivita, ale i naopak doplňujúca minimalistickejšia a abstrahovaná forma. Funguje tu zvolená subjektívna naratívna linka, ktorá má snahu udržať diela v kontexte súčasnej výpovede o našom svete. Celková inštalácia výstavy vo svojej ideovej i fyzickej rovine vytvára skôr mozaiku materiálov a textúr, ktoré sa prevrstvili s fragmentmi reality. Tie zastupujú jednotlivé umelecké pohľady a stanoviská nachádzajúce sa v rozmanitosti spektra.

Po kolážovo vyskladanom prostredí z diel a rozmanitých podkladov nasleduje časť venovaná druhému výhercovi súťaže AMFO za rok 2023 – Petrovi Majlátovi, ktorý vyhral v kategórii experiment. Ten vo svojom fotografickom projekte Apokalypsa digitálne manipuluje so symbolmi, zamýšľa sa nad nami ako duchovnými bytosťami, celkovou existenciou a vierou. Nad tým, čo bolo, je a eventuálne (ne)bude. Do jeho digitálnych koláži sa pretavila symbolika krížov, modliacich sa/meditujúcich postáv, ruín, ostnatého drôtu, temnej krajiny a pachuť celkovej apokalypsy alebo podoby kresťanského posledného súdu visiaceho nad nami ako Damoklov meč. Obrovské tlače fotografií Petra Majláta veľkoryso rozostavené v priestore pôsobia ako padajúce domino, ktoré sa hrozivo nakláňa a ide sa na nás už-už zrútiť, no zároveň sa nachvíľu zastaví a zafixuje v čase a priestore. No dokedy? Ako dlho ešte dokážeme udržať balans?

Za apokalypsou Petra Majláta sa v závere výstavy opäť prezentuje autorka Rebeka Csandová, v podobe ďalšieho fotografického cyklu vybraného z jej tvorby. V priestore sa replikuje motív priestoru v priestore tvorený igelitovou bariérou. Dielo nazvané Konzum sa prezentuje v jeho efemérnej a dematerializovanej podobe len za pomoci dvoch projekcií. Na igelit sa premietajú postavy vytrhnuté zo svojho pôvodného prostredia a kontextu – nakupujúci odkazujúci ku konzumu, rýchlosti prežívania a rozostrenia nášho fokusu. Postavy vyňaté z prirodzeného prostredia eskalátorov nákupných centier sú práve to jediné zaujímavé z prostredia mašinérie konzumu, na čo chce autorka poukázať. Bez nich by nákupné centrá predsa nemali zmysel…

Súčasťou vernisáže výstavy DO DÁTUMU ZATVORENIA v rámci sprievodného programu je aj unikátna zvuková performance s názvom Problematika definície hmotnosti a jej vplyv na zvuk prizvaného profesionálneho umelca Erika Pánčiho. Ten vo výstave vytvára špecifický zvuk reagujúci na prostredie a tému udržateľnosti. Už roky si buduje zvukový archív samplov, ktorý pozostáva z rôznych predmetov a materiálov, ktoré ponachádzal vo voľnom prostredí. Jeho archív je viazaný na čas a zmysly človeka. Sample, ktoré vkladá do kompozície zachytených zvukov, čiastočne pretvára skrz analógovú syntézu. Výsledkom je poloperkusívna repetitívna hra, ktorej sa snaží dodať čo najväčšiu ľahkosť. Erik Pánči vychádza z idey, že jedného dňa hmota skolabuje do stabilnejšej podoby, kde už nebude možné šírenie vibrácií vo forme zvuku. Jeho zvuková performance prítomná len počas otvorenia výstavy je svojbytným dielom a zároveň dopovedáva myšlienku výstavy.

Výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA potrvá do vyčerpania času. Je udržateľná len dočasne, pretože zatvorenie je spojené s vyčerpaním/s vyčerpaním sa. Ako nájsť spôsob, ktorý by úplne nevyčerpával a našiel by model istej udržateľnosti a kontinuity? Udržateľnosti ľudskej, prírodnej, kultúrnej, umeleckej, ale i politickej…? Tento model asi treba stále hľadať a objavovať vždy nanovo, mať aspoň snahu a vôľu, a tým ho vlastne dávať do pohybu a udržiavať. Aj za cenu (ne)udržateľných strát…

Samostatne vystavujúci autori a autorky

Rebeka Csandová (2003) vyštudovala fotografiu na strednej umeleckej škole SŠUP v Nitre. Aktuálne pokračuje v štúdiu architektúry na Fakulte architektúry VUT v Brne. Naďalej tvorí v médiu fotografie, ktoré sa pre ňu stalo nielen voľnočasovou aktivitou, ale i bezpečným jazykom vizuálneho vyjadrenia, do ktorého rada vkladá svoje myšlienky, pocity a názory. V jej dielach nájdeme hravé zátišia žiariace farbami, ale aj kritiku konzumu a nákupných centier. 

Peter Majlát (1950) vytvára digitálne fotografie a koláže. Jeho tvorba vychádza z pozorovania krajiny, pričom sa zameriava na detaily rôznych štruktúr, ale i väčších celkov a ich premien. Dlhodobo sa zúčastňuje súťaže AMFO a má za sebou niekoľko výstav. Vystavená séria Apokalypsa posúva jeho predchádzajúcu tvorbu k experimentu. V čiernobielych kolážach vytvára surreálnu temnú krajinu plnú symbolov naznačujúcich blížiacu sa katastrofu.

Viktória Nováková (2001) študuje grafiku na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jej séria Ľudia 21. storočia vyhrala hlavnú cenu 60. ročníka Výtvarného spektra. Zoberá sa v nej skúmaním súčasného človeka a rôznych polôh jeho každodenného života a prežívania. V drobných kresbách, ktoré sprevádzajú vystavený maliarsky diptych, môžeme sledovať autorkinu analýzu ľudského správania hovoriacu o rozpoltenosti a mnohotvárnosti.

Sprievodná zvuková performance

Erik Pánči (1993) študoval v Ateliéri IN a v Ateliéri mal+by na VŠVU v Bratislave. Venuje sa experimentálnej hudbe a vizuálnemu umeniu. Jeho hudobné sety sú konceptuálne naviazané na uvažovanie o štruktúre časopriestoru. Terénnym nahrávaním zaznamenáva analógové zvuky, ktoré tvoria uchopiteľne existenčný základ jeho skladieb. Pánčiho tvorba vychádza z filozofického uvažovania a myšlienkových experimentov spojených s teoretickou fyzikou.

AMFO 2023

Hlavná cena
Peter Majlát
Nitra
Apokalypsa

Hlavná cena
Rebeka Csandová
Nitra
Surrealizmus; Konzum

Aneli Rusov
Levice
Adolescencia

Tamara Szidorová
Ľubotice
Blízkosť vojny

Laura Švancarová
Ivanka pri Nitre
Unesená filmom

Boris Červenakov
Bratislava
Nový život

Liana Lipovská
Prešov
Pink Eye

Viktor Hámoš
Banská Bystrica
Podobnosť 

Sára Púry
Chorvátsky Grob
Akcia

Filip Sekera
Trnava
Hry na cestách

Dorota Sekerová
Trnava
Skočil šípku; ♥

Bianka Bartúnková
Bratislava
Svet vo mne

Tereza Babčová
Ružomberok
Untitled

Matej Banik
Košice
Rozptyl myšlienok

Zdenka Hamarová
Senica
Duša

Viktória Francová
Kysucké Nové Mesto
MySmeBordel

Martin Imrich
Levice
Padajúce pomaranče

Adam Nemec
Stropkov
Človek

Bystrík Pecuch
Prešov

Auto-dvojexpo portrét

Simona Šumerajová
Hronské Kľačany
Levitácia

Aneta Ľubčiková
Šarišské Bohdanovce

Balón

Sophie Šoková
Hruboňovo
Únik z reality

Lea Pestún
Hrnčiarovce nad Parnou
Súčasná sloboda

Ema Beláňová
Čeľadice
Kávový bozk; Rubínový bozk

Alexandra Karabínová
Štrba

Ilúzia

Matej Mikloš
Trenčín

bez názvu

Ľubomír Jarábek
Senica
Žena dvoch tvárí

Ernest Koppon
Vrbové
Vyhasnuté životy

Janka Masárová
Trenčín
Výzva

Miroslav Štrba
Martin
Život v ruinách

Roman Adamják
Martin
Zubaté ostrie

Boris Halabrín
Bratislava
Smútok v tráve

Ivan Haraslin
Bratislava
Realita doby

Klaudia Kuchtová
Topoľčany
Makové kvety

Pavol Sedliak
Martovce

V garáži

Katarína Ščigulinská
Šambron
Sám vojak v poli, Solitér

Milan Uhrin
Komárno
Dvojité videnie

Ondrej Kamenský
Lučenec
Apokalypsa II., III.

Peter Orvoš
Komárno
Ružová na výlete

František Papp
Košice
Stratené v snehu

Michaela Pavelková
Bratislava
Mestský bazár

Kvetoslava Bobáková
Martin
Motherhood

Žaneta Čuteková
Ružomberok
Decembrové pásmo

Sláva Sedlačiková
Bratislava
La dolce vita

Daniel Rázus
Prešov
Identita

Martin Tomáška
Žilina

Aby bolo útulne; Závislosť

Zdeno Ziman
Martin
Cirkus

Rebeka Gernátová
Výčapy-Opatovce
Strach v zmene//Zmena v strachu

Tibor Varga
Pribeta
Zátišie I.

Ľubomír Činčura
Praha
Pixelizácia diskára

Patrik Lukács
Čečejovce
Nejasno

Výtvarné spektrum 2023

Hlavná cena
Viktória Nováková
Košice
Ľudia 21. storočia I.; II.

Rebeka Bodollóová
Včelince
Očista duše

Alex Hancko
Nové Zámky
Dressmaker’s backyard (Krajčírsky dvor); Wednesday fellowship (Stredajšie spoločenstvo)

Alex Duleba
Prešov
Tanec; Chôdza; kolekcia

Aneta Pirníková
Kysucké Nové Mesto
Done with life

Alžbeta Šáleková
Rajec
Pod rúškom tajomstva

Michal Turek
Spišská Nová Ves
S bratrancami na záhrade

Simona Gažová
Žilina
Spoznávanie I.; Spoznávanie II.; Spoznávanie III.; kolekcia

Ágnes Nagy
Nové Zámky
Nekonečnosť problémov

Hana Vorobelová
Prešov
Zmrzlina

Agáta Zavarská
Bratislava
Emócie

Martina Mesíková
Plevník-Drienové
Trapped in time

Rebeka Mičudová
Kysucké Nové Mesto
Iba ja

Jaroslav Aštary
Trenčín
Spojení hnevom; Šťastie a radosť; Strach z budúcnosti; Generačné prekvapenie; kolekcia

Marek Antoniaci
Vysoká pri Morave
Lenartovce

Katarína Borguľová
Nitrianske Hrnčiarovce
Pracujem na sebe – z cyklu NAOPAK

Karol Matejka
Považská Bystrica
LILITH

Lucia Benková
Kocurany
Sladká mladosť 1

Matej Galovič
Bernolákovo
Ponuré vyhliadky

Tomáš Mačas
Žilina
Ujo Toňo

Elena Nedeliaková
Prievidza
V zamyslení; Explózia radosti; Pred búrkou; kolekcia

Peter Görcsös
Banská Štiavnica
Z akademickej ulice

Miloš Paulovič
Levice
Červená čiapočka

Karolína Michalcová
Brezany
Šťastne zlomená

Milan Bandurčin
Košice
Kvarteto (znaky); Brána

Timea Mihalidesová
Fiľakovo
Autoportrét

Kazimír Cséfalvay
Veľké Úľany
Kóma

Darina Knotková
Banská Bystrica
TAJOMNÁ

Rozália Bokros
Gabčíkovo
Melancholické ja; Jesenné kúpanie; V jazere; kolekcia

Eva Pokorná
Malá Lehota
Extragalaktické semä (Extragalactic seed)

Edita Sabelová
Staškov
Na Ostaši

Pavol Roško
Poprad
Stereotyp a nostalgia 1; Stereotyp a nostalgia 2; kolekcia

Tamara Kostovská
Bratislava
Zlato v sieti

Silvia Švecová
Prešov
Stredobod rodina

Michal Horňák
Košice
On; Top

Andrea Jármayová
Liptovský Mikuláš
Autoportrét mojej mysle; AUTO-portréty; kolekcia

Marta Rumanová
Bratislava
Pečieme chlieb

Peter Hruška
Sady nad Torysou
Modelky

Miroslav Ivan
Čaradice
Nerozhodný

Ján Nedorost
Trenčín
Jazerná pani

Gabriel Petráš
Trenčín
Mladý Ježiš sa hrá s hračkami svojho Otca

Lucia Balogová
Tlmače-Lipník
Autoportrét času

Miroslav Kotora
Kostoľany nad Hornádom
Z pražských hospod I. – IV.

Nicholas Wintzler
Košice
Ašrotmáš I.; Ašrotmáš II.; kolekcia

Dominik Bot
Kolárovo
Šťastie, príď domov

Lilla Németh
Mad
Môj paradox

Ondrej Pitoňák
Spišská Nová Ves
Homo mobilus

Darina Piatnicová
Prešov
Západ 2019

Silvia Švecová
Prešov
Skrutky

Miroslav Gregor
Trenčianska Teplá
Na pravé poludnie

Miroslav Kotora
Kostoľany nad Hornádom
Důchodce; 100 jarných pív

Eva Grendelová
Revúca
Na hlave(u)

Vladimír Makara
Svidník
Kriváň

Výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA vznikla s podporou Ministerstva kultúry SR.